Ministerstvo hospodárstva zriaďuje a vedie na svojom webovom sídle register biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike.

Ministry of Economy set up and keep on its website the register for biocidal products made available on the market in the Slovak Republic.

  

Register biocídnych výrobkov - PRECHODNÉ USTANOVENIA

Biocídne výrobky zapísané do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike podľa § 20 zákona č. 319/2013 Z.z. (Prechodné ustanovenie)

Biocidal products entered in the registry of biocidal products made available on the market in the Slovak Republic under §20 of Act No. 319/2013 Coll. (Transitory Provisions)

  
  
  

Biocídne výrobky

Vyhľadávanie autorizácií biocídnych výrobkov autorizovaných v súlade so smernicou 98/8/ES (smernica o biocídnych výrobkoch) a nariadením (EÚ) č. 528/2012 (nariadenie o biocídnych výrobkoch)

Biocidal products authorisations in accordance with Directive 98/8/EC (The Biocidal Products Directive) and Regulation (EU) No 528/2012 (The Biocidal Products Regulation)

 

Povolené biocídne výrobky

Povolenia sprístupnenia na trhu alebo použitia biocídneho výrobku na obmedzené a kontrolované použitie pod dohľadom príslušného orgánu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia podľa čl. 55(1) nariadenia (EÚ) č. 528/2012

Permits for the making available on the market or use of a biocidal product for a limited and controlled use under the supervision of the competent authority because of a danger to public health granted under Art. 55(1) of Regulation (EU) No 528/2012