Hľadať/Search   

Centrum pre chemické látky a prípravky, Bratislava, SR


Zoznam biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike podľa nariadenia EÚ č. 528/2012

The list of biocidal products made available on the market in the Slovak Republic under Regulation EU No 528/2012

 
Držiteľ rozhodnutia:  < Company Name
Názov biocídneho výrobku:  < Name of BP
   

 

                                                                a  / and


 

 

       Aktualizované/Updated: 18. 12. 2017

 Centrum pre chemické látky a prípravky