Hľadať/Search   

Centrum pre chemické látky a prípravky, Bratislava, SR


Biocídne výrobky zapísané do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike podľa § 20 zákona č. 319/2013 Z.z. (Prechodné ustanovenie)

Biocidal products entered in the registry of biocidal products made available on the market in the Slovak Republic under §20 of Act No. 319/2013 Coll. (Transitory Provisions)

 
Držiteľ rozhodnutia:  < Company Name
Názov biocídneho výrobku:  < Name of BP
   

 

                                                                a  / and


 

 

       Aktualizované/Updated: 8. 7. 2024

 Centrum pre chemické látky a prípravky